Vedtægter - Fjordens motorbådsklub

Gå til indhold

Vedtægter

Vedtægterne kan hentes som en PDF fil, ved at klikke på knappen under teksten.
Filen åbner i et nyt vindue og kan gemmes eller udskrives.
Vedtægter for Fjordens Motorbådsklub

§ 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Fjordens Motorbådsklub. Klubben har hjemsted i Ringkøbing Havn, og tilhørende Ringkøbing-Skjern Kommune, og er stiftet den 11. juni 2009.

§ 2 Formål Klubbens formål er at styrke sammenholdet mellem ejere af langsomtgående motorbåde/motorsejlere, med arrangementer af social og faglig karakter.

§ 3 Medlemmer Ejere og brugere af langsomtgående motorbåde/motorsejlere, hjemmehørende i havne i Ringkøbing fjord, som kan tilslutte sig klubbens formål, kan optages som aktive medlemmer. Ved langsomtgående både menes "ikke planende både". Motorsejlere menes med styrehus. Alle med interesse for sejlads med langsomtgående motorbåde/motorsejlere kan optages som passiv medlem. Indmeldelse skal ske ved henvendelse til en af klubbens bestyrelse.
Ved indmeldelse modtager man et klistermærke til båden med klubbens navn. Kontingentet er fastsat til kr. 150,- årligt, for aktiv medlemskab. 250 kr. for et aktivt par og 100 kr. for passivt medlemskab. Kontingent året løber fra d. 01.04 til d. 31.03. Et aktivt medlem der afhænder sin båd, er fortsat aktiv medlem resten af kontingent året. Kun aktive medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen.
Medlemskab af motorbådsklubben giver ikke automatisk adgang til/medlemskab af sejlklubber, samt brug af deres klubhuse. Klubbens ajourførte medlemsliste findes på hjemmesiden; www.fjordens-motorbaadsklub.dk (Ikke muligt pt. pga. reglerne om beskyttelse af persondata) Der vil blive lagt et billede ind af hvert medlems båd, samt navn på ejeren.
Arrangementer vil blive annonceret på klubbens hjemmeside. Medlemmers familie og venner er velkomne til at deltage i klubbens arrangementer.
Når der sejles på fællesture er det påbudt at tænde for VHF, hvis man har en. Klubben vil bruge kanal 6. Hvis man er tilmeldt til fælles sejladsen, så følges man ad fra start til slut.

§ 4 Udelukkelse og eksklusion Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter eller andre gældende, offentliggjorte bestemmelser, eller hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion kan medlemmet kræve, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
For at vedtage en eksklusion kræves der af generalforsamlingen samme stemmemajoritet som ved ændring af klubbens vedtægter.

§ 5 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned. Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel på klubbens hjemmeside under Bestyrelsen og Generalforsamling, med angivelse af dagsorden. Samt en sms til medlemmer. For medlemmer som ikke har netadgang, kan en papirversion tilsendes. Alle medlemmer har taleret. Kun aktive medlemmer har stemmeret. Der kan stemmes ved personligt fremmøde, eller med fuldmagt. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Vedr. klubbens opløsning henvises til §10. Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag offentliggøres ved opslag på klubbens hjemmeside sammen med dagsorden og det reviderede regnskab senest en uge før generalforsamlingen. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder. Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 i lige år og 2 i ulige år) 7. Valg af revisor 8. Eventuelt

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med angivelse af det emne, som ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 7 Bestyrelsen Alle aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen. Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen består af en formand, Næstformand og kasserer, samt 2 menige medlemmer, der alle vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer kan sidde lige så længe, som de kan opnå valg. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Klubben tegnes af formanden og i økonomiske anliggender af kassereren. Alle økonomiske dispositioner skal godkendes af det budgetansvarlige bestyrelsesmedlem.

§ 8 Regnskab og revision Klubbens regnskabsår løber fra 01.01 til 31.12. Bestyrelsen skal senest den 1. april afgive regnskab og dokumentation for det forudgående regnskabsår og status pr. 1.januar til revisoren. Driftsregnskab og status, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. På den ordinære generalforsamling vælges for to år ad gangen en revisor. Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at lovgivningen er overholdt og at beholdningerne er til stede. Revisoren fastsætter selv arbejdsgangen.

§ 9 Klubhus Klubbens bestyrelse er bemyndiget til, at købe klubhus på havnen i Ringkøbing. Finansiering og drift reguleres i “Vedtægter for finansiering og drift af klubhus” § 10 Klubbens opløsning Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Ved opløsning tilfalder eventuel formue almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning. Således vedtaget på klubbens generalforsamling.

Ringkøbing, den ______________


Klubhus Vedtægter for finansiering og drift af klubhus.

Hvor bestyrelsen herunder er nævnt, menes bestyrelsen for Fjordens Motorbådsklub.

• Klubbens bestyrelse er ansvarlig for klubhusets brug og økonomi. Bestyrelsen kan udpege en Bestyrer af klubhuset.

• Bestyrelsen udarbejder et ”Reglement for husets brug” som ophænges i klubhuset og udleveres sammen med nøglen til klubhuset.

• Huset ejes af Fjordens Motorbådsklub og finansieres ved udstedelse af Lånebeviser, hver på 1000 kr. til medlemmerne af klubben. Der kan købes, så mange Lånebeviser man ønsker. Er der flere ønsker om Lånebeviser, end der er tilgængelig, fordeler bestyrelsen dem. Lånebeviserne betragtes, som et rentefrit lån, fra medlemmet til klubben.

• Klubben kan overtage Lånebeviser helt eller delvis ved betaling til Långiverne. Ved delvis overtagelse, nedskrives Lånebeviset tilsvarende. Bestyrelsen bestemmer ud fra tilgængelige midler og budgetter hvornår, hvordan og hvor meget, der tilbagebetales på lånene.

• Bestyrelsen kan udstede det antal Lånebeviser, der er nødvendig for køb og vedligeholdelse af huset. Dog skal Lånebeviser, der er til salg, sælges først.

• Ønsker man, at afhænde sit lånebevis, skal det ske ved henvendelse til klubbens bestyrelse, som skal godkende og registrere den nye långiver. Lånebeviser kan kun overdrages til den pålydende værdi.

• Medlemmer af klubben kan mod et depositum på kr. 200, få udleveret en nøgle og kan bruge klubhuset som man ønsker i forbindelse med aktivitet på havnen. Brugerne er ansvarlige for oprydning efter brug samt, at gæster følger reglerne for husets brug.

• Enhver henstilling fra bestyrelsen eller bestyreren skal straks efterleves. Sker der gentagne misbrug af klubhuset, kan en långivers lånebevis tvangsindløses eller sælges, og vedkommende forbydes adgang til klubhuset.

• Klubhuset kan bruges til andre arrangementer, men det skal aftales med bestyreren / bestyrelsen inden. Bestyrelsen kan fastsætte et beløb, for brug til andre arrangementer.

• Når det er nødvendigt, arrangere Bestyreren/Bestyrelsen arbejdsdage, hvor interesserede kan hjælpes ad, med vedligehold af huset mm.

• Bestyrelsen bemyndiges til at beslutte nødvendige udgifter til vedligehold af klubhuset.

• Sælger klubben huset, skal Långivere have deres resterende værdi af Lånebeviser udbetalt. Dette gælder dog ikke hvis klubben investerer i et andet klubhus. Et evt. overskud ved salg tilfalder klubben. Beslutning af et salg, kan kun ske på en generalforsamling, medmindre klubben investerer i et andet klubhus.
Copyright. Fjordens motorbådsklub
Tilbage til indhold